Dokumenti in obrazci

IZPIS IZ EVIDENCE (nadomestna javna listina)

Šola izda javno listino v izvirniku le enkrat.

Na zahtevo posameznika šola izda nadomestno javno listino, ki jo pripravi na podlagi arhivske evidence. Ta dokument je enakovreden izgubljeni, uničeni, poškodovani ali odtujeni javni listini.

Šola izda naslednje nadomestne javne listine: spričevalo o končanem razredu, zaključno spričevalo, obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu in potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti.

Šola izda nadomestne javne listine iz prejšnjega odstavka na obrazcu IZPIS IZ EVIDENCE.

Šola izda Izpis iz evidence kot nadomestno javno listino, v skladu z določbami 7. člena Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 61/2012).


Postopek pridobitve nadomestne javne listine:
Oseba, ki želi, da se ji izda nadomestna javna listina, izpolni priložen obrazec in ga osebno prinese v tajništvo Strokovnega centra Frana Milčinskega Smlednik ali ga pošlje po pošti. Po prejemu pisne vloge bo najkasneje v roku 15 dni izdana nadomestna javna listina, ki se jo lahko prevzame osebno ali pa jo pošljemo na naslov naveden v vlogi.

Vloga za pridobitev nadomestne javne listine