Hišni red

DOGOVORI IZ HIŠNEGA REDA

V Strokovnem centru Frana Milčinskega Smlednik živi veliko ljudi, zato je nujno treba spoštovati hišni red in skupne dogovore.

 • Ob sprejemu vsak otrok prejme osebno beležko, ki jo mora skrbno čuvati ter sproti izpolnjevati in urejati. Beležko razrednik tedensko preverja na ODS-ju. Urejenost beležke vpliva na ugodnosti.
 • V šolo prihajamo v copatih. Med poukom ne nosimo pokrival in bund. Med poukom oziroma drugimi šolskimi aktivnostmi ne žvečimo žvečilnih gumijev. Za ostalo glej šolski red.
 • Prvi del glavnega odmora (najmanj 5 minut) je namenjen malici, ki se poje izključno v razredu. Drugi del odmora lahko preživite v telovadnici pri športnih igrah ali v nekaterih učilnicah, kjer potekajo sprostitvene aktivnosti.
 • Vsak otrok v zavodu naj bo primerno urejen, skladno z njegovo starostjo: urejena pričeska, higiena in zunanji izgled. K urejeni zunanjosti se poda kulturno, zgledno in spoštljivo vedenje.
 • Neopravičeno izostajanje od pouka in zamujanje predstavlja kršitev hišnega reda. Zamujen čas se nadoknadi s kasnejšim odhodom domov. Zamujeno snov mora učenec nadoknaditi takoj po pouku pri individualnem interventnem pedagogu ali pa se odredijo drugi ukrepi po sklepu učiteljskega zbora.
 • Zamujanje na izbirne predmete se beleži v dnevnik pod neopravičene ure.
 • V strokovnem centru smo posebej pozorni na agresivno vedenje (verbalno in fizično), uživanje nedovoljenih substanc, izostajanje od pouka in predrzno vedenje (prehajanje iz razreda v razred), rizična vedenja (skok skozi okno, plezanje na streho …), ki pomenijo zelo hudo kršitev hišnega reda in so najstrožje obravnavane.
 • V strokovnem centtru in njegovi okolici je prepovedano kaditi in posedovati cigarete, kar je opredeljeno v Zakonu o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI-UPB3).
 • Prehod skozi pisarniški hodnik ni možen, ker se s tem moti redno delo. Za pouk likovne umetnosti in športa počakate učitelja pred telovadnico.
 • Dosledno bomo obravnavali namerno povzročeno škodo na inventarju. Polovico škode je treba poravnati z gotovino po dogovoru s starši. Drugo polovico učenec poravna z opravljanjem delovnih zadolžitev v prostem času. Za škodo, ki je posledica vandalizma (namernega uničevanja in razbijanja) ostaja otrok v zavodu tudi ob koncu tedna.
 • Potne stroške vračamo na podlagi prinesenih voznih kart.

Podrobneje se hišni red in pravila vedenja obravnava z vzgojitelji v skupinah in z razredniki v šoli. Celotna vsebina hišnega reda je dostopna na povezavi HIŠNI RED.

Učenci, ki so v strokovnem centru pogojno, naj še posebej dosledno spoštujejo sprejete dogovore, saj bodo sicer v primeru ponavljanja kršitev iz centra odpuščeni.

Od vas pričakujemo, da spoštujete hišni red ter osnovna pravila lepega vedenja in kulture obnašanja! Mi pa se bomo potrudili, da vam bomo omogočili čim boljše možnosti za razvoj in napredek, tako da boste s sabo v življenje nesli lepe spomine na zavod.

V Smledniku, maj 2021