Šolski red

Šolski red temelji na Zakonu o osnovni šoli.

ŠOLSKI RED ureja pravila obnašanja v šoli (prihajanje učencev k učnim uram, izostajanje od pouka, vedenje, šolsko malico, red v toaletnih prostorih, skrb za varnost, namerno poškodovanje šolske lastnine, naloge reditelja, vedenje in aktivnosti ob pouku ter nadomeščanja). S šolskim redom učence podrobno seznani razrednik.

Osnovna pravila obnašanja v šoli zajema izvleček šolskega reda; podrobni šolski red je dostopen na povezavi ŠOLSKI RED:

 • Učenci prihajajo k uram točno. Med šolskimi urami se ne zadržujejo na hodnikih in v drugih delih šolske zgradbe.
 • Učenci v šolo prinašajo pripomočke za pouk, upoštevajo navodila učiteljev, poslušajo razlago in pri pouku sodelujejo ter opravljajo zastavljene naloge. Redno prinašajo opravljene domače naloge.
 • Med poukom, dejavnostjo in odmori učenci ne zapuščajo šolskega poslopja in šolskega igrišča oz. prostora, kjer se izvaja pouk brez dovoljenja strokovnega delavca.
 • V glavnem odmoru (v času malice) učenci ne zapuščajo učilnice pred 9.30 in ostanejo v razredu tako dolgo, dokler ne pojedo malice. Malico učenci pojedo kulturno in za seboj pospravijo.
 • Odhajanje na stranišče je le med odmori, med učno uro pa samo v izjemnih primerih, če je podan zdravstveni razlog. Upoštevati je treba red v toaletnih prostorih.
 • Če učenec zamudi učno uro ali zapusti dejavnost, ga učitelj v vsakem primeru vpiše v dnevnik in zapiše tudi, koliko učne ure je zamudil. Razrednik po razgovoru z učiteljem, drugim strokovnim delavcem in učencem odloči, ali mu bo zamudo opravičil.
 • Vsako samovoljno zapuščanje učilnice se smatra kot neopravičen izostanek.
 • Ob bolniški odsotnosti otroka starši posredujejo pisna opravičila razredniku najkasneje v petih dneh od prvega dne izostanka, če starši otroka ne opravičijo, jih je šola dolžna pozvati, da to storijo. Če tega starši ne storijo, se ure štejejo kot neopravičene. Ob krajši bolniški odsotnosti otroka v strokovnem centru medicinska sestra napiše pisno opravičilo, ki ga razredniku posreduje otrok.
 • V šolo ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov, cigaret, alkohola in drugih opojnih substanc, mobitela in elektronskih naprav, igrač, denarja ter predmetov dragocenejših vrednosti.
 • Vse stroške, namerno ali iz malomarnosti povzročene škode, povrne povzročitelj; če škodo ali povzročitelja učenci prikrivajo, znesek škode povrnejo vsi učenci.
 • V poslopju šole in na šolskih površinah je kajenje, posedovanje ali uživanje alkohola, droge in drugih psihoaktivnih sredstev prepovedano. Enako velja za druge oblike šolskega dela: šolo v naravi, ekskurzije …
 • Učenci v šoli upoštevajo pravila lepega vedenja. Med seboj se prijazno pozdravljamo. Učenci strokovne delavce in druge zaposlene vikajo in jih naslavljajo z gospod oz. gospa ali pa učitelj/ica. Med poukom in med odmori se obnašamo kulturno in zgledno. V šoli ne kričimo, smo strpni in poskrbimo za dobre medsebojne odnose.
 • Učenci prihajajo v šolo primerno urejeni in obuti v copate.
 • Ekskurzije, športni, naravoslovni, kulturni, tehniški dnevi in dnevi drugih dejavnosti so za učence obvezni. Učenci se vedejo v skladu s šolskimi pravili in pravili SC Frana Milčinskega Smlednik ter dosledno upoštevajo navodila organizatorjev dejavnosti.
 • Obvestilo o nadomeščanju učencem praviloma posredujejo matični vzgojitelji, objavljeno je tudi na oglasni deski na šolskem hodniku. Učenci so dolžni aktivno sodelovati pri urah nadomeščanj.

V Smledniku, maj 2021