Katalog IJZ

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv pravne osebe javnega prava: STROKOVNI CENTER FRANA MILČINSKEGA SMLEDNIK
Valburga 5, 1216 Smlednik
Telefon: 01 362 51 120
E-naslov: info@scfm-smlednik.si
Odgovorna uradna oseba za katalog: Anže SELKO, ravnatelj
Datum prve objave kataloga: 28. 10. 2019
Datum zadnje spremembe: 26. 1. 2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.scfm-smlednik.si/predstavitev-2/katalog-ijz/
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda.
2. Splošni podatki o pravni osebi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2. a Organigram in podatki o organizaciji pravne osebe
Kratek opis delovnega področja pravne osebe: Vzgoja in izobraževanje otrok ter mladostnikov z motnjami vedenja in čustvovanja
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Strokovni center Frana Milčinskega Smlednik ima:

 • osnovno šolo od 3. do 9. razreda,
 • domsko vzgojo, ki se izvaja v 4. skupinah,
 • dve intenzivni skupini in
 • stanovanjsko skupino za srednješolce
Organigram pravne osebe: je dostopen tukaj
2. b Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

 • Anže Selko

 • Telefon: 01 362 51 20

 • E-naslov: ravnatelj@scfm-smlednik.si

2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

Predpisi EU: Register predpisov EU

2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov: Predlogi predpisov dostopni na: http://www.mizs.gov.si/

2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

2. f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi pravna oseba: Zavod ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke v zvezi s statusom učencev in posameznih pravic učencev z uporabo ZUP.

2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi pravna oseba upravlja

Seznam evidenc: Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.

2. h Seznam zbirk:

Seznam zbirk: Pravna oseba ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.

2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja pravne osebe


 • Akt o ustanovitvi strokovnega centra

 • Šolski koledar za tekoče šolsko leto

 • Šolska publikacija

 • Vzgojni načrt SC Frana Milčinskega Smlednik

 • Pravila šolskega reda

 • Poslovnik o delu Sveta zavoda SC Frana Milčinskega Smlednik

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spletne strani http://www.scfm-smlednik.si/ ob vsakem času.


Informacije so v poslovnem času uprave fizično dostopne v tajništvu pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.


Informacije so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami, in sicer s tem, ko so dostopne na spletu v tekstovni obliki.


Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko elektronske pošte ali po klasični pošti.


V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

4. Stroškovnik

Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.

Ravnatelj
Anže Selko